ÎNSCRIERILE LA CREȘA INEU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență în contextul epidemiei de coronavirus, înscrierile în Creșa Ineu pentru anul școlar 2020-2021 au loc în perioada 02.06.2020-15.06.2020 și se vor face online.

       PRECIZĂRI:

  1. Cererile însoțite de documentele necesare înscrierii scanate în format PDF vor fi transmise electronic la cresaineu@gmail.com, începând cu 02.06.2020, ora 08:00. Până la data precizată anterior, adresa de e-mail este suspendată(nu se primesc solicitări);
  2. În perioada de înscriere, cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare;
  3. Adresa de e-mail va fi suspendată odată cu încheierea perioadei de înscriere, adică în 15.06.2020, ora 16:00 ( nu se vor mai prelua solicitări);
  4. Cererile transmise în perioada de înscriere se vor înregistra în ordinea primirii, iar solicitantul va primi un e-mail de confirmare cu numărul de înregistrare al cererii sale.

Chiar dacă se desfășoară online înscrierile la Creșa Ineu pentru anul școlar 2020-2021 vor respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Ineu în vigoare.

Prin Înscriere se înțelege depunerea în format electronic ( scanat PDF) a următoarelor documente:

– cererea de înscriere completată și semnată de unul dintre părinții/reprezentanții legali ai copilului ( formularul se găsește atașat prezentului comunicat);

– acceptul de prelucrare a datelor cu caracter personal completat și semnat ( formularul se gășeste atașat prezentului comunicat);

– copii ale actelor de identitate ale ambilor părinți/reprezentanți legali ai copilului cu domiciliul sau reședința în Orașul Ineu;

– copie a certificatului de naștere a copilului pentru care se face înscrierea;

– copii ale certificatelor de naștere ale fraților minori, unde este cazul;

– adeverințe de la grădinița/creșa pentru frații care frecventează deja creșa sau grădinița din apropierea Creșei Ineu, respectiv Grădinița PP Ineu, unde este cazul;

– adeverințe doveditoare privind locul de munca ( fie că exista un contract de munca în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/ frecventarea cursurilor la zi în unități de învățământ/ decizia anuală de impunere pentru PFA/ adeverința de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali ai copilului;

– Decizia AJPIS de acordare a concediului de creștere a copilului;

– pentru familiile monoparentale se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/ certificate deces/ act notarial care să demonstreze că minorul se află în întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului pentru care se solicită înscrierea;

– cazurile sociale se documentează cu ancheta socială.

Criteriile de departajare sunt stabilite tot prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Creșei Ineu în vigoare și se regăsesc în : “Criteriile de stabilire a punctajului în vederea clasificării dosarelor pentru admiterea în Creșa Ineu” (document atașat prezentului comunicat).

Analizarea solicitărilor de înscriere la Creșa Ineu se realizează după încheierea perioadei de înscriere, conform criteriilor de departajare, de către “ Comisia de evaluare a cererilor de înscriere a copiilor în Creșa Ineu” constituită în baza Dispoziției directorului executiv al DAS Ineu. Concluziile analizării  solicitărilor de înscriere se vor comunica în scris (prin scrisoare cu confirmare de primire), individual.

ATENȚIE !!!

Punctajul stabilit pentru fiecare criteriu de departajare se alocă numai dacă există documentele doveditoare necesare.

DIRECTOR EXECUTIV                                                          ȘEF SERVICIU CREȘĂ

CRIȘAN LAVINIA                                                                  PÎNCOTAN TEODORA

Cerere de Înscriere – Click AICI

Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal – CLICK AICI

Criterii de departajare -CLICK AICI