Comunicat Creșă Ineu

Sursa facebook.com Creșa Ineu

Va anunțăm că în perioada 01.06.2016-15.06.2016 se desfășoară înscrierea copiilor la Creșa Ineu pentru anul scolar 2016-2017. Înscrierile se desfășară cu respectarea PROCEDURII DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CREșA, ANEXA LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CRESEI INEU.

ANEXA 1 LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CRESEI INEU

PROCEDURI DE INSCRIERE A COPIILOR IN CRESA

I. SOLICITAREA:
1. Solicitarea pentru inscriere in cresa se face de catre parinte/reprezentant legal prin completarea CERERII DE INSCRIERE ( Anexa 1.1);
2. Cererea completata se depune la sediul cresei;
3. Conducerea cresei va aloca cererii de inscriere un numar in Registrul de intrare-iesire, in ordinea depunerii acestora;
4. La cererea de inscriere se vor anexa toate actele doveditoare necesare calcularii punctajului ficarei cereri, stabilite prin regulamentul de inscriere aprobat si afisat la sediul cresei.

II. INSCRIEREA:
1. Se efectueaza in perioada 01.06-15.06 a anului scolar anterior celui in care urmeaza sa fie inscris copilul;
2. Prin inscriere se intelege depunerea dosarului care cuprinde documentele:
– Cerea de inscriere ( Anexa 1.1);
– Copie xerox dupa Certificatul de nastere al copilului ;
– Copii xerox dupa Cartile de identitate ale ambilor parinti;
– Adeverinte de la locul de munca pentru ambii parinti ( in cazul in care unul dintre parinti se afla in concediu de materinate/paternitate se va specifica in adeverinta data incetarii suspendarii contractului de munca);
– Alte documente doveditoare necesare pentru a beneficia de punctajul alocat fiecarui criteriu de departajare stabilit in cadrul regulamentului de inscriere.
3. Inscrierea se poate realiza si in cursul anului scolar in desfasurare daca exista locuri disponibile, in ordinea depunerii solicitarilor, departajarea facandu-se numai in cazul in care se depun doua sau mai multe cereri concomitent si mai exista doar un singur loc disponibil.

III. ANALIZAREA SOLICITARILOR :
1. Analizarea solicitarilor se realizeaza in cazul in care numarul cererilor de inscriere in cresa, depuse in perioada stabilita, depaseste numarul maxim al locurilor disponibile in cresa aprobat pentru anul scolar urmator;
2. Analizarea se realizeaza de catre Comisia de evaluare a cererilor;
3. Departajarea se va face in baza criteriilor de stabilire a punctajului in vederea clasificarii dosarelor pentru admiterea in cresa ( Anexa 1.2);
4. Punctajul alocat ficarui criteriu de departajare se aloca numai daca exista la dosar documentele doveditoare necesare;
5. Analizarea efectuata fiecarei solicitari se va consemna intrun Proces-verbal care se va anexa la acel dosar;
6. Concluziile analizarii dosarelor se vor comunica in scris persoanei care a facut solicitarea;
7. In cazul in care concluzia este aceea ca, au fost indeplinite conditiile de admitere in cresa se va comunica si faptul ca in perioada 01.09.-07.09 se va completa dosarul cu documentele doveditoare necesare stabilirii valorii contributiei lunare de intretinere suportate de parinti
– adeverinte de venit pentru ambii parinti/reprezentanti legali in care sa se specifice venitul brut pe ultimele sase luni;
– declaratie pe propria raspundere privind numarul de copii minori din familie;
– copii xerox ale certificatelor de nastere pentru ceilalti copii minori din familie).
8. Nedepunerea documentelor mentionate la punctul 6. in perioada stabilita, duce la eliberarea locului si distribuirea acestuia urmatorului dosar clasificat.

IV. ADMITEREA :
1. Se realizeaza prin dispozitia primarului emisa in baza Procesului-verbal de analiza al dosarului si in baza propunerii de calcul privind valoarea contributiei lunare de intretinere suportata de parinti, inaintata de Serviciul de Asistenta Sociala pe baza documentatiei conducerii cresei;
2. In baza dispozitiei primarului se va incheia intre parinte/reprezentant legal si conducerea cresei contractual in care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor;
3. Inainte de a incepe frecventarea cresei, parintele/reprezentantul legal al copilului va complete dosarul cu documentele medicale prevazute de legislatia in vigoare:
– Adeverinta de medicul de familie prin care se atesta starea de “clinic sanatos” a copilului si posibilitatea de intrare in colectivitate;
– Fisa de imunizari a copilului;
– Rezultatele analizelor medicale: testarea la tuberculuina, examen coproparazitologic in limite normale.

ANEXA 1.1 LA PROCEDURILE DE INSCRIERE A COPIILOR IN CRESA
MODEL “ CERERE DE INSCRIERE”

Nr._______/_________ Avizat,
Sef Centru
Dr. Pincotan Teodora

CERERE DE INSCRIERE

Subsemnatul/a_________________________, avand domiciliul in ____________ __________________________, prin prezenta solicit inscrierea copilului ____________ ___________, nascut la data de ___________ la Cresa Ineu, in anul scolar _________.
Mentionez ca am luat la cunostinta Regulamentul de inscriere si sunt de acord cu termenii si conditiile prevazute.

Ineu, la____________ Semnatura:

Telefon: mama__________________
tata____________________

ANEXA 1.2 LA PROCEDURILE DE INSCRIERE A COPIILOR IN CRESA

Criteriile de stabilire a punctajului in vederea clasificarii dosarelor
pentru admiterea in cresa

Nr. Crt. CRITERIU PUNCTAJ ACT DOVEDITOR NECESAR
1. Continuitatea frecventarii cresei in anul anterior celui pentru care se solicita inscrierea 5 pct Adeverinta eliberata de cresa
2. Parintii/reprezentantii legali angajati Mama * 5 pct Adeverinta de la locul de munca al mamei
Tata * 5 pct Adeverinta de la locul de munca al tatalui
3. Copii gemeni 5 pct Copii xerox ale Certificatelor de Nastere copii
4. Familie cu parinte unic 10 pct Documente care dovedesc acest lucru, dupa caz.
5. Frati care frecventeaza gradinita care functioneaza in aceeasi cladire cu Cresa 5 pct Adeverinta de la gradinita

NOTA:

* In cazul in care unul dintre parinti se afla in concediul pentru ingrijirea copilului punctajul prevazut la Pct. 3. se acorda : – 5 pct pentru cei care isi reiau activitatea inainte de luna septembrie;
– 4 pct pentru cei care isi reiau activitatea din luna septembrie a anului in curs;
– 3 pct pentru cei care isi reiau activitatea din luna octombrie a anului in curs;
– 2 pct pentru cei care isi reiau activitatea din luna noiembrie a anului in curs;
– 1 pct pentru cei care isi reiau activitatea din luna decembrie a anului in curs;
– 0 pct pentru cei care isi reiau activitatea din anul urmator;

*Pentru a putea beneficia de punctajul alocat fiecarui criteriu de departajare, la cererea de inscriere se vor anexa toate actele doveditoare necesare;
*In cazul in care exista un numar mai mare de copii care indeplinesc criteriile cumulative raportat la numarul de locuri libere, ultimul criteriu in functie de care se va face departajarea este data depunerii si inregistrarii Cererii de inscriere in Registrul de intrare-iesire, la sediul Cresei Ineu, Calea Traian, nr 9;
*Dosarele persoanelor care au domiciliul in alta localitate vor fi analizate numai dupa solutionarea dosarelor celor cu domiciliul in Ineu;
* Nu se vor retine locuri libere numai in cazul in care nu vor fi suficiente solicitari de inscriere in cresa.